Skip to content

Regulamin

 REGULAMIN PENSJONATU „MORSKIE OGRODY”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE   

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Pensjonat „Morskie Ogrody” (dalej: „Pensjonat”), jak również zasady odpowiedzialności oraz pobytu na terenie Pensjonatu. 
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy, do której zawarcia dochodzi z chwilą dokonania rezerwacji i zapłaty zadatku przez Gościa na poczet należności za pobyt w Pensjonacie. 
 3. Dokonując czynności, o których mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu tj. dokonując rezerwacji oraz zapłaty zadatku na poczet należności za pobyt Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pensjonatu zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów przeciwpożarowych i BHP obowiązujących na terenie Pensjonatu. 

§ 2. WARUNKI REZERWACJI I PŁATNOŚCI

 1. Rezerwacji pokoi dokonuje się osobiście, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem strony internetowej www.morskieogrody.pl/kontakt. 
 2. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy Pensjonatu zadatku na poczet należności za pobyt w Pensjonacie w wysokości 30 % (trzydziestu procent) całkowitej należności za pobyt. Wpłaty zadatku należy dokonać w terminie 3 (trzech) dni od dnia dokonania rezerwacji pod rygorem jej anulowania. 
 3. W przypadku rezygnacji z pobytu w terminie krótszym niż 60 (sześćdziesiąt) dni przed planowanym przyjazdem wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. 
 4. Niezwłocznie po przyjeździe do Pensjonatu, Gość zobowiązany jest uiścić pozostałą kwotę należności za pobyt wraz z opłatą miejscową oraz przedstawić w recepcji dokument tożsamości celem zameldowania.  

§ 3. WARUNKI POBYTU

 1. Pokój w Pensjonacie jest wynajmowany na doby. 
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00 dnia następnego. 
 3. Na terenie Pensjonatu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano dnia następnego. 
 4. Utrzymujący Pensjonat oddaje do dyspozycji Gości wewnętrzny, bezpłatny i niestrzeżony parking. 
 5. Gość powinien poinformować Utrzymującego Pensjonat o wniesieniu na teren Pensjonatu papierów wartościowych oraz jakichkolwiek innych cennych przedmiotów, w szczególności wszelkich kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Gość powinien oddać Utrzymującemu Pensjonat na przechowanie przedmioty określone w zdaniu poprzedzającym pod rygorem nie przyjęcia na siebie odpowiedzialności za te przedmioty przez Utrzymującego Pensjonat. 
 6. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest zwrócić pokój Utrzymującemu Pensjonat w stanie niepogorszonym. 
 7. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest do zamknięcia pokoju na klucz i oddania kluczy Utrzymującemu Pensjonat. 
 8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania na terenie Pensjonatu urządzeń elektrycznych innych niż urządzenia będące elementami wyposażenia pokoju, w szczególności czajników elektrycznych, grzejników, grzałek, kuchenek elektrycznych, kuchenek mikrofalowych. 
 9. Na terenie Pensjonatu zabrania się palenia grilla, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. 
 10. Na terenie Pensjonatu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 
 11. Osoby niezameldowane w Pensjonacie mogą przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00, po uprzednim zgłoszeniu tej informacji Utrzymującemu Pensjonat. 
 12. Osoby zakłócające spokojny pobyt pozostałych Gości, jak również osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia terenu Pensjonatu bez prawa zwrotu uiszczonej należności za pobyt. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Utrzymujący Pensjonat zastrzega sobie prawo wezwania Policji. 
 13. Utrzymujący Pensjonat zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług osobom:
 • będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 
 • zachowującym się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
 • które podczas uprzedniego pobytu w Pensjonacie rażąco naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności wyrządzając szkodę w mieniu Pensjonatu lub Gości. 

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Utrzymujący Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdów pozostawionych przez Gości na parkingu, jak również za utratę lub uszkodzenie rzeczy w nich (pojazdach) pozostawionych. 
 2. Utrzymujący Pensjonat nie jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa na teren Pensjonatu podczas jego pobytu.
 3. Utrzymujący Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wymienionych w ustępie 5 paragrafu trzeciego, które nie zostały oddane na przechowanie. 
 4. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy stanowiących wyposażenie pokoju, jak również leżaki oraz parawany plażowe oddane mu do dyspozycji powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. 
 5. Gość zobowiązany jest zawiadomić recepcję o powstałej szkodzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

§ 5. DANE OSOBOWE  

 1. W celu rezerwacji pobytu  przetwarzane będą następujące dane osobowe gości: imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, numer telefonu, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, adres IP. 
 2. Podanie danych osobowych przez gości jest dobrowolne, jednakże konieczne do dokonania rezerwacji i pobytu w Pensjonacie.
 3. Dane osobowe gości Pensjonatu są przetwarzane wyłącznie w celu dokonania rezerwacji i pobytu w Pensjonacie. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie ogólne”) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) (dalej „Ustawa”).
 4. Administratorem danych osobowych jest Sylwester Białaszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą o nazwie SYLWESTER BIAŁASZCZYK MORSKIE OGRODY z siedzibą w Pobierowie 72-346 przy ul. Grunwaldzkiej 147. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 1 pkt. 3) Ustawy. 
 5. Goście mają prawo dostępu do treści podanych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również o przysługującym Uczestnikom prawie wniesienia skargi do GIODO/Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05. 2018 roku i jest udostępniony na stronie internetowej Pensjonatu www.morskieogrody.pl. 
 2. Wszelkie spory, których nie można rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca położenia Pensjonatu.